دستگاه تلفن کننده


دستگاه تلفن کننده

وظیفه این دستگاه ها خبر رسانی به مالک دستگاه و یا نیروهای امنیتی و ویژه می باشد. اگر دستگاه دارای شماره های ذخیره باشد دستگاه فقط با پخش آژیر مالک خود را از احتمال خطر مطلع میکند. در برخی دیگر از این دستگاه ها هنگام وقوع خطر بجای پخش آژیر به هنگام تماس تلفنی آدرس و پیامی که مالک دستگاه قبلاً آن را ضبط کرده ،پخش میشود و معمولاً دارنده های این گونه دستگاه ها شماره نیروی انتظامی و یا نگهبان منطقه را در لیست خود قرار می دهند. در ضمن امکان شماره گیری کل لیست تماس ها به نوبت در این دستگاه ها وجود دارد.

سبد خرید و پرداخت

بازگشت به بالا